LAINAHELPPI - TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. REKISTERINPITÄJÄ

Scandinavian Sales Oy
PL 390
00101 Helsinki
Y-tunnus: 2494243-0

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

asiakaspalvelu[a]lainahelppi.fi

3. REKISTERIN NIMI

Lainahelppi suoramarkkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voi sisältää seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen vaatimia tietoja kuten:

  • etu- ja sukunimet
  • sukupuoli
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • henkilötunnus
  • puhelin
  • markkinointiluvat ja -kiellot
  • muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • rekisterinpitäjän keräämiä analyysi-, käyttö- ja tapahtumatietoja

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Verkkopalvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Scandinavian Sales Oy / Lainahelppi, PL 390, 00101 Helsinki.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Scandinavian Sales Oy / Lainahelppi, PL 390, 00101 Helsinki.

11. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tiedon korjaamiseksi osoitteella: Scandinavian Sales Oy / Lainahelppi, PL 390, 00101 Helsinki.

Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilta vastaanotetaan asiakkaan suostumuksella tieto siitä, onko asiakkaan lainahakemus hyväksytty, sekä tieto asiakkaan hakemuksen laadusta.